Terms and Conditons

Algemene Voorwaarden DressMe B.V. te Nijmegen.
Gedeponeerd op 01-11-2011 onder nummer 82958343 Kamer van Koophandel te Nijmegen.

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.         Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan DressMe Clothing opdracht heeft gegeven het vervaardigen van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2.         Leverancier: DressMe Clothing, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

2.1.         Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en DressMe Clothing gesloten overeenkomsten.
2.2.         Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2.3.         Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig voor zover zij door DressMe Clothing uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.1.         Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht DressMe Clothing niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2.         Aanbiedingen van DressMe Clothing zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen dertig dagen is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan DressMe Clothing gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaan.

4.1.         De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat DressMe Clothing met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor DressMe Clothing ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door DressMe Clothing geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die DressMe Clothing reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen (waaronder ingekocht textiel), ingeroepen diensten en opslag.

5.1.         Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt in prijsopgave danwel offerte.
5.2.         De prijs die DressMe Clothing voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3.         Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.4.         Indien sprake is van een niet overeengekomen prijs, maar partijen in een periode voorafgaand aan de overeenkomsten één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud zijn overeengekomen, zal de prijs op basis van daarbij gehanteerde calculatietarieven worden berekend aan de opdrachtgever.

6.1.         DressMe Clothing is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen omstandigheden die met een ander vergelijkbaar zijn.
6.2.         Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdracht gever die DressMe Clothing tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

7.1.         Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant of middels PIN bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door DressMe Clothing is vereist.
7.2.         DressMe Clothing is gerechtig bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
7.3.         De opdrachtgever is te allen tijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van DressMe Clothing zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat DressMe Clothing daarop zonder teveel moeite verhaal kan nemen.
7.4.         Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel omschreven, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. DressMe Clothing is bevoegd deze rent in rekening te brengen over elke periode waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
7.5.         Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke (incasso)kosten als eventuele gerechtelijke incassokosten voortvloeiend uit de wanbetaling als beschreven in artikel 6 lid 1.
7.6.         De opdrachtgever is stemt uitdrukkelijk in met de vergoeding van €25,- excl. BTW welke aan administratiekosten in rekening zal worden gebracht indien betaling na overschrijding van de betalingstermijn als bedoelt in artikel 6 lid 1 heeft plaatsgevonden.
7.7.         In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.8.         Opdrachtgever stel DressMe Clothing onverwijld in kennis van een (dreigend) faillissement of op handen zijnde surseance van betaling wanneer zij redelijkerwijs mocht beschikken over deze kennis, de verplichtingen van opdrachtnemer komen per direct te vervallen, de verplichting tot betaling aan DressMe Clothing van het geleverde blijft ten alle tijden overeind.

8.1.         Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar DressMe Clothing haar bedrijf uitoefent.
8.2.         DressMe Clothing is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
8.3.         De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door DressMe Clothing te leveren zaken. De opdrachtgever zal ooK zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van DressMe Clothing bij deze ophaalt of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
8.4.         Iedere levering van zaken door DressMe Clothing aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
8.5.         DressMe Clothing is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.1.         Indien de opdrachtgever met DressMe Clothing is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijd en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van DressMe Clothing vragen.
9.2.         DressMe Clothing is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
9.3.         DressMe Clothing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid door DressMe Clothing onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan DressMe Clothing getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

10.1.       De aansprakelijkheid van DressMe Clothing uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
10.2.       DressMe Clothing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
10.3.       DressMe Clothing is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
10.4.       Indien DressMe Clothing ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake

11.1.       De overeenkomst tussen DressMe Clothing en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.